นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงวันที่ 28 ก.ค.-2 ส.คคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. 66 เป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่ง ขบ. คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ขบ. ได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ด้านการอำนวยความสะดวก จัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 

จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราวตลอด24ชั่วโมงรับเรื่องร้องเรียนณสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯและในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดูแลด้านรักษาความสะอาดและจัดระเบียบการเดินรถและการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในชานชาลาให้เพียงพอรวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกล้องCCTVให้สามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมง

นายเสกสม กล่าวต่อว่า ด้านความปลอดภัย ขบ. กำกับดูแลและเน้นย้ำผู้ประกอบการขนส่งให้มีการเตรียมแบบ Checklist และตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถให้มีความพร้อมก่อนนำรถออกให้บริการ และกำชับให้ผู้ประกอบการและคนขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัดในการให้บริการประชาชน ตลอดช่วงวันหยุดยาว ได้ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจ Checking Point 25 แห่ง บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการใช้ความเร็วและชั่วโมงการทำงานเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และชั่วโมงการทำงานผู้ขับรถของรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตรวจสอบจากระบบ GPS ควบคู่กับการจัดผู้ตรวจการออกตรวจสอบความเร็ว ซึ่งหากพบพนักงานขับรถทำผิด จะมีการดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดต่อไปคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต