รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่1ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ ระหว่าง กม.0+000-กม.9+103พื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะทาง9.103กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ1,044,937,000บาท ปัจจุบันมีความคืบหน้า4.003%จากแผนงาน26.637%ช้ากว่าแผน22.634%

เนื่องจากติดปัญหาในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ ติดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และ ประปา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบในการประมาณการรื้อย้ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างต่อไป

โครงการนี้เริ่มต้นสัญญา วันที่ 9 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 23 ส.ค.67 ใช้เวลา 1,080 วัน โดยมีบริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยรูปแบบโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างทางแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับข้างละ 2 ทิศทาง มีไหล่ทาง เกาะกลางถนน ก่อสร้างบริเวณทางแยก สร้างทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกะพริบบนทางหลวง

ทล.1423 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ พื้นที่ ต.สถาน และ ต.เวียง อ.เชียงของ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับบ้านห้วยทราย บ่อแก้ว สปป.ลาว โดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคม เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ หรือ สายR3Eระหว่างประเทศที่สำคัญ จากประเทศจีน ผ่าน สปป.ลาว มายังไทยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ เพื่อลดความแออัดของปริมาณจราจรที่จะผ่านตัว อ.เชียงของ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เชียงของ และ ทางหลวงหมายเลข 1290 สายแม่สาย-เชียงของ ซึ่งเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร ในการเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เพื่อเป็นเส้นทางผ่านแดนและขนสินค้าที่สำคัญระหว่างประเทศและการเชื่อมต่อกับขนส่งระบบอื่นในพื้นที่ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย) และท่าเรือเชียงแสน ที่ อ.เชียงแสน

สนับสนุนโครงข่ายทางหลวงอาเซียนหมายเลข3ไปสู่ สปป.ลาว และเมืองคุณหมิง ประเทศจีน ตลอดจนเป็นแผนงานเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง เพื่อเชื่องโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม มีเป้าหมายเชื่องโยงโครงข่าย และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางให้ประขาชนเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง